ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ក្រុមការងារមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានឹងចុះទៅធ្វេីបទបង្ហាញអំពីមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

ក្រុមការងារមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានឹងចុះទៅធ្វេីបទបង្ហាញអំពីមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលនាថ្ងៃចន្ទ ទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ។ សូមប្អូនៗនិស្សិតទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងចង់ដឹងពីមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់និរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ចូលរួមស្តាប់និងសួរសំណួរឱ្យបានច្រើនកុះករ។ សូមរួុមគ្នាជាមួុយមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា នាំភាពញញឹមដល់កុមារដែលជាអនាគតដ៍ភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជា។