ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ក្រុមហ៊ុន វីតាល់ក្លាយខ្លួន ជា ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកពិសាដំបូងគេក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ដែល​បុគ្គលិកទាំងអស់ចំនួនជាង ៨០០នាក់ ចុះឈ្មោះ​ជាសមាជិកគាំទ្ររយៈពេលមួយឆ្នាំ នៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា

មោទនភាពថ្មី នៃក្រុមហ៊ុន វីតាល់ ដែលនឹងក្លាយខ្លួន ជា ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកពិសាដំបូងគេក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ដែល​បុគ្គលិកទាំងអស់ចំនួនជាង ៨០០នាក់ ចុះឈ្មោះ​ជាសមាជិកគាំទ្ររយៈពេលមួយឆ្នាំ នៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា។

អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដូចវីតាល់បាន​ដែរ ដោយគ្រាន់តែ​ចំណាយត្រឹម៥០០០៛ ក្នុងមួយខែ ឬ ៦០០០០៛ ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បី​ក្លាយ​ជាសមាជិកគាំទ្រដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផា ដើម្បីស្នាមញញឹមកុមារកម្ពុជា។