ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ទិវានៃក្តីស្រលាញ់

នៅក្នុងទិវានៃក្តីស្រលាញ់នេះ សូមបង្ហាញនូវក្តីស្រលាញ់ចំពោះកុមារ តាមរយៈការចូលរូមបរិច្ចាគជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា ដើម្បីរួុមគ្នានាំភាពញញឹមដល់កុមារដែលរស់នៅកម្ពុជា។