ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

នេះជាតួលេខដែលបង្ហាញពីចំនួនកុមារដែលបានទៅទទួលសេវាពិនិត្យ ពិគ្រោះ និងព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំងប្រាំទីតាំង នៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩