ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ភាពញញឹមរបស់កុមារគឺជាអនាគតដ៍ភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជា

វីដេអូខាងក្រោមបង្ហាញជូនថាតើ៖
១. កុមារប៉ុន្មាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមកទទួលសេវាពិនិត្យ ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា?
២. មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាជាអ្វី និងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វី?
៣.សប្បុរសជនអាចបរិច្ចាគជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាតាមមធ្យោបាយណាខ្លះ?
“ភាពញញឹមរបស់កុមារគឺជាអនាគតដ៍ភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជា”

ទស្សនាវីដេអូ