ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ចំនួន808 នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនវីតាល់ដែលបានចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកគាំទ្រប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា

មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ចំនួន808 នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនវីតាល់ដែលបានចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកគាំទ្រប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី17 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019 កន្លងទៅនេះ។

ទស្សនាវីដេអូ