លោកយាយ នាង នឹង ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand បានកូនចៅនាំយកថវិកាបរិច្ចាគចំនួន ៥,០០០(ប្រាំពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ប្រគល់ជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា

Archives by Month:

Archives by Subject: