បច្ចុប្បន្នភាពមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំងប្រាំទីតាំង កុមារមានជំងឺចំនួន ៩៦១,២៥៦ ករណី ត្រូវបានពិនិត្យព្យាបាលនៅផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅ។ កុមារមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំនួន ១៦១,៤២៤នាក់ ត្រូវបានដាក់ ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ កុមារមានជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ចំនួន១៤,៦១៥នាក់ បានសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះចំនួន១៥៤,៨១៦ករណី បានពិនិត្យតាមដានផ្ទៃពោះនិងព្យាបាលនៅក្នុងផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅក្នុងមន្ទីរសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យជ័យវ័រ្មនទី៧(គន្ធបុប្ផាទី៣) និងបានសម្រាលកូនមានចំនួន ២៧,៣០៩នាក់។