សមាជិកស្ថាបនិក

សមាជិកស្ថាបនិក
ល.រ ឈ្មោះ ដុល្លារ រៀល ផ្សេងៗ
1 លោកជំទាវ លិម ធារី និង ឯកឧត្តម លី សេងឃុង $22,000 80 000 000 ៛ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ម៉ាស័្ទរ ស៊ុគ៊ីស៊ុប
2 ឯកឧត្តម ថោង ខុន និង លោកជំទាវ ញ៉ឹក ស៊ីម $20,000 - រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍
3 លោកស្រី ជីវ ស៊ុយជូ $20,000 - អគ្គនាយកកាស៊ីណូត្រូពីកាណា
4 ក្រុមហ៊ុន Dynamic Pharma $20,000 -