សមាជិកស្ថាបនិក

សមាជិកស្ថាបនិក
ល.រ ឈ្មោះ ដុល្លារ រៀល ផ្សេងៗ
1 ឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ និង លោកជំទាវ ស៊ុន ណាវី $20,000 - ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2 បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី - 1 200 000 000 ៛ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
3 លោកឧកញ៉ា ខូវ គីមបាក $20,000 -
4 ឯកឧត្តម ជាប ដាវុធ និងលោកជំទាវ $20,000 - អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
5 លោកឧកញ៉ា ស៊ន សុខណា $30,000 - ប្រធានក្រុមហ៊ុន សូណាត្រា
6 ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ - 100 000 000 ៛ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
7 ឯកឧត្តម រស់ វណ្ណា - 100 000 000 ៛ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយកកាំសាប
8 ឯកឧត្តម រ័ត្ន មុនី និង លោកជំទាវ $20,000 - ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មសហគ្រាស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
9 ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប និង លោកជំទាវ ពាន សុខុនណូរ៉ា $20,000 - រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
10 ឯកឧត្តម ជូ វិជិត្ត និង លោកជំទាវ ម៉ៅ ណារ៉ា $20,000 - រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ