សមាជិកកិត្តិយស

សមាជិកកិត្តិយស
ល.រ ឈ្មោះ ដុល្លារ រៀល ផ្សេងៗ
1 Mr. Wang Jia Ren $5,000 -
2 លោក បូរ៉េត $5,000 -
3 លោក សាយ ជីញ $5,000 -
4 ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airways $5,000 -
5 ក្រុមហ៊ុន Cambodian Investment Holding $5,000 -
6 លោក ជាង ឃាងកុក $10,000 -
7 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ (ខេមបូឌា) អិលធីឌី និង សមាគមបុគ្គលិក $2,500 10 000 000 ៛
8 ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ $5,000 -
9 រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ - 20 000 000 ៛
10 នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ $5,957 11 894 000 ៛