សមាជិកកិត្តិយស

សមាជិកកិត្តិយស
ល.រ ឈ្មោះ ដុល្លារ រៀល ផ្សេងៗ
1 នាយកដ្ឋានសវនកម្មសហគ្រាស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ $4,770 10 450 000 ៛
2 នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិ $5,000 1 480 000 ៛
3 ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី ខូអិលធីឌី (Kofi Co.,Ltd) $3,414 12 120 000 ៛
4 ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល $1,230 26 929 000 ៛
5 បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Mega Asset Management & OCIC $6,218 29 166 638 ៛
6 បុគ្គលិក ធនាគារ Canadia PLC $3,588 30 086 337 ៛
7 ក្រុមហ៊ុន Jianfeng Group $15,000 -
8 Sino Foundation Engineering (Cambodia) Co.,Ltd $15,000 -
9 China Construction Fourth Engineering Division (Cambodia) CO.Ltd $15,000 -
10 F.E.T.E Decor and Design (Cambodia) Co.,Ltd $9,000 -