សមាជិកកិត្តិយស

សមាជិកកិត្តិយស
ល.រ ឈ្មោះ ដុល្លារ រៀល ផ្សេងៗ
1 China Hemu Building Decoration (Cambodia) Design Engineering Co.,Ltd $7,500 -
2 China Choicencess Construction Decoration Engineering (Cambodia) Co.,Ltd $7,500 -
3 មហាព្រហ្ម ៤ និង ហូមអែនលែន $13,000 3 637 500 ៛
4 ក្រុមហ៊ុន ប្រាយវ័តធ័រហាវ ខូភើស (ខេមបូឌា) - 25 800 000 ៛
5 ក្រុមគ្រួសារលោក កែ ចាន់ $10,000 - ភ្នំពេញសូរិយាដឹកអ្នកដំណើរ
6 ឯកឧត្តម កែន សម្បត្តិ - 20 000 000 ៛
7 លោក លី វីរៈ $8,000 - Best and Elite Corporation (Learning Jungle International School)
8 ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៏ គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ និងលោកជំទាវ ឃុន ចាន់លី $5,000 -
9 លោក សុខ ពិសាល $5,000 -
10 លោកជំទាវ ឃុន ធានីទីសុគន្ធ $5,000 -