សមាជិកកិត្តិយស

សមាជិកកិត្តិយស
ល.រ ឈ្មោះ ដុល្លារ រៀល ផ្សេងៗ
1 លោកឧកញ៉ា សៅ​ សេងហាក់ - 20 000 000 ៛ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនឡារីតា ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ
2 កងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ ៩០ កងទ័ពជើងគោក - 20 280 000 ៛