លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង
061 701 111
បរិច្ចាគឥឡូវនេះ
...
ស្កេនទីនេះដើម្បីបរិច្ចាគ

មធ្យោបាយបរិច្ចាគផ្សេងទៀត
...
CANADIA

BANK

៛ 001-0004517348
$ 001-0004517337

...
ACLEDA

BANK

៛ 001-0341273813
$ 001-0341273824

...
ABA

BANK

៛ 000791704
$ 000791702

...
CHIPMONG

BANK

៛ 10115556
$ 10115555

...
SATHAPANA

BANK

៛ 00162231
$ 00162230

...
J TRUST ROYAL

BANK

៛ 10115556
$ 10115555

...
WING

BANK

៛ 5559
$ 5558

...
VATTANC

BANK

៛ 050-01-50-077778-7
$ 050-02-50-077778-0

...
ARDB

BANK

៛ 1020000370
$ 2020002931

...
CAMPU

BANK

៛ 010-01-20-00825-9
$ 010-02-10-08252-3

...
TRUE

MONEY

៛ 1992
$ 1992

...
ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា

៛ 101200000367
$ 101200000366

img

នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ កុមារប្រមាណ ២៩៣ ៣៦៧ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ដែលតម្រូវឱ្យសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ