ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ