ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

លោកជំទាវ លិម ធារី និង ឯកឧត្តម លី សេងឃុង