ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

លោកឧកញ៉ា ឃូ គឹមឡេង និង លោកស្រី