ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

លោកឧកញ៉ា លី ឈួង និងលោកជំទាវ