ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

លោកឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ និងលោកជំទាវ ងួន ផល្លី