ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

លោកឧកញ៉ា អ៊ូ ឆាយ និងលោកស្រី