ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

លោក ហ្វូ សៀនធីង (FU XIAN TING) និងលោកស្រី