ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

លោក ឡៅ ឈាវសេង (Lao Chio seng)