ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និង លោកជំទាវ អ៊ឹម ប៉ូលីកា អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន