ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង
Informations

- សមាជិកកិត្តិយស

នាយកដ្ឋានសវនកម្មសហគ្រាស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 5, 2019

នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 5, 2019

ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី ខូអិលធីឌី (Kofi Co.,Ltd)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 5, 2019

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 5, 2019

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Mega Asset Management & OCIC

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 5, 2019

បុគ្គលិក ធនាគារ Canadia PLC

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 5, 2019

ក្រុមហ៊ុន Jianfeng Group

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 5, 2019

Sino Foundation Engineering (Cambodia) Co.,Ltd

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 5, 2019

China Construction Fourth Engineering Division (Cambodia) CO.Ltd

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 5, 2019

F.E.T.E Decor and Design (Cambodia) Co.,Ltd

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

1 2 3 4