ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង
Informations

- សមាជិកកិត្តិយស

China Hemu Building Decoration (Cambodia) Design Engineering Co.,Ltd

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

China Choicencess Construction Decoration Engineering (Cambodia) Co.,Ltd

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

មហាព្រហ្ម ៤ និង ហូមអែនលែន

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

ក្រុមហ៊ុន ប្រាយវ័តធ័រហាវ ខូភើស (ខេមបូឌា)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

ក្រុមគ្រួសារលោក កែ ចាន់

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

ឯកឧត្តម កែន សម្បត្តិ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

លោក លី វីរៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៏ គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ និងលោកជំទាវ ឃុន ចាន់លី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

លោក សុខ ពិសាល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

លោកជំទាវ ឃុន ធានីទីសុគន្ធ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែ​មិថុនា 4, 2019

1 2 3 4