ការបរិច្ចាគ


មធ្យោបាយក្នុងការបរិច្ចាគ
 1. ១. តាមរយៈធនាគារ

  សប្បុរសជន អាចចូលរួមបរិច្ចាគនៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា តាមរយៈគណនីឈ្មោះ“មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា” ដែលមានលេខគណនី ដូចខាងក្រោម៖

  • លេខគណនីប្រាក់រៀល ៖ ០០១-០០០៤៥១៧៣៤៨
  • លេខគណនីប្រាក់ដុល្លារ ៖ ០០១-០០០៤៥១៧៣៣៧
 2. សប្បុរសជនក៏អាចចូលរួមបរិច្ចាកដោយប្រើប្រាសសេវាវីង(Wing)ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាជាមួយលេខកូដដូចខាងក្រោម៖

  • លេខកូដប្រាក់រៀល៖ ៥៥៥៩
  • លេខកូដប្រាក់ដុល្លារ៖ ៥៥៥៨
 3. ២. តាមរយៈក្រសួងសដ្ឋេកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • សប្បុរសជនអាចចូលរួមបរិច្ចាគផ្ទាល់នៅការិយាល័យ “ច្រកចញេចូលតមែួយ” ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • លេខទូរស័ព្ទ៖
  • 090 888 072
   061 701 111
   096 701 1111

 4. ៣. តាមរយៈមន្ទីរពទ្យេគន្ធបុប្ផា
  • សប្បុរសជនអាចចូលរួមបរិច្ចាគនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ទៅ
   បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យថា ថវិកានេះគឺជាការបរិច្ចាគសម្រាប់ “​មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា”​​​។